Kontakt  |  Menu

Energetický manažment

Maximalizujeme efektívnosť, znížime spotrebu energií...


Systém energetického riadenia alebo energetický manažment je dynamickým a dlhodobým energetickým auditom.
Môže sa realizovať v nadväznosti na predchádzajúce zavedenie nových technológií Energetických služieb (EPC), ale môže sa zaviesť aj samostatne.


Energetický manažment umožňuje dosiahnuť ďalšie úspory:

 • beznákladovými riešeniami formou nariadenia jednoduchého režimového opatrenia
 • nákladovo efektívnymi opatreniami, ako je zavedenie plne automatizovaného informačného systému s komplexným vyhodnocovaním zozbieraných dát

Zber dát a ich štatistické spracovanie, umožňuje správne navrhnúť riešenia v rámci energetickej optimalizácie, následne vyhodnotiť efektívnosť zavedených opatrení a operatívne navrhnúť prípadné zmeny.


S energetickým manažmentom vám ušetríme náklady a poskytneme pridanú hodnotu

Energetický manažment, realizovaný ako súčasť projektu Energetických služieb

 • vyhodnocovanie efektivity prevádzky zavedených energetických systémov
 • monitoring spotreby energií
 • verifikácia reálne dosiahnutých úspor oproti pôvodnému stavu v období splácania investície
 • diaľková obsluha systému výroby a dodávky energie
 • regulácia systému podľa aktuálnych externých i interných nárokov a požiadaviek
 • návrh doplnkových opatrení na zvýšenie energetickej účinnosti

Ciele energetického manažmentu, realizovaného mimo Energetických služieb

 • monitoring spotreby energií
 • priebežné vyhodnocovanie efektivity energetických systémov
 • monitoring odchýlok od vyváženého stavu a detekcia príčin
 • návrhy na zmeny energetickej sústavy a technické vylepšenia
 • reorganizácia systému riadenia prevádzkového personálu a obsluhy energetických zariadení
 • odporúčania na využitie alternatívnych zdrojov energie
 • návrhy na revízie dodávateľských zmlúv
 • využitie synergie všetkých útvarov podniku (administratíva, IT, technické služby, obchod, manažment)